Przedawnienie wierzytelności w transporcie drogowym (część II)

Listopad 12 2018

W poprzednim poście dotyczącym przedawnienia wierzytelności w transporcie drogowym wyjaśniliśmy, na czym w ogóle polega to zjawisko oraz jakie roszczenia ulegają unieważnieniu ze względu na upłynięcie określonego terminu występują w branży transportu. Prócz tego zaprezentowaliśmy kilka sprawdzonych sposobów na to, jak zapobiec przedawnieniu wierzytelności w transporcie, zarówno tym krajowym, jak i międzynarodowym. Wobec tego, najwyższa pora sprawdzić, jakie jeszcze różnice występują między krajowym a międzynarodowym prawie dotyczącym przedawnienia wierzytelności w transporcie drogowym.

Polskie prawo nt. przedawnienia wierzytelności w transporcie drogowym

Przede wszystkim każdy, kto ma styczność z branżą transportową powinien wiedzieć, że w Polsce przepisy dotyczące przedawnienia wierzytelności reguluje ustawa Prawo Przewozowe. Przewoźnik ma prawo dochodzić roszczeń w drodze sądowej tylko i wyłącznie, gdy jego wezwanie do zapłaty nie przynosi żadnych skutków. Z kolei uprawniony może zdecydować się na postępowanie sądowe, o ile wniesiona przez niego reklamacja pozostaje bezskuteczna, tzn. w przeciągu 3 miesięcy od jej doręczenia, dłużnik nie dokona opłaty. Warto przy tym zaznaczyć, że do rozpoczęcia dochodzenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi uprawnieni są zarówno odbiorcy, jak i nadawcy przesyłki. W innych stosunkach prawnych podobnie możliwość taką mają podmioty danego stosunku. Poza tym, trzeba wiedzieć, że roszczenia dochodzone na podstawie ustawy/przepisów przedawniają się z upływem roku. Różne roszczenia mają jednak różny rożny termin, od którego biegnie przedawnienie wierzytelności. Dla przykładu, przedawnienie wierzytelności z tytułu ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu rozpoczyna się od dnia wydania przesyłki, przedawnienie z tytułu niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji, zaś z tytułu niewidocznych z zewnątrz szkód – od dnia protokolarnego ustalenia szkody.

Prawo międzynarodowe a przedawnienie wierzytelności w transporcie drogowym

Jeśli chodzi o przedawnienie wierzytelności w prawie międzynarodowym, kwestie te reguluje Konwencja CMR, według której roszczenia dotyczące przewozów międzynarodowych przedawniają się po roku. Wyjątek stanowi sytuacja zaniedbania lub złych zamiarów – wówczas termin wydłuża się do trzech lat. Co więcej, w tym przypadku przedawnione roszczenie wygasa raz na zawsze, a co za tym idzie nie może być więcej podnoszone.

Macie Państwo pytania?