Specjalistyczny transport drogowy towarów niebezpiecznych – zmiany wprowadzone w 2017 roku

Luty 18 2018

W ramach usługi specjalistycznego transportu drogowego odbywa się również przewóz towarów niebezpiecznych. Podlega on ścisłej regulacji przepisami prawnymi. Firmy, które trudnią się tego typu transportem na skalę europejską obejmuje zunifikowany katalog towarów niebezpiecznych, przy czym do każdego przypisany jest numer identyfikacji stopnia zagrożenia. Od lipca 2017 roku na przewoźników nałożono nowe obowiązki, a także zmieniono wymogi co do niektórych towarów.

ADR

Zasady funkcjonowania transportu towarów niebezpiecznych określa Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, czyli ADR. Podlegają pod nią wszystkie ogniwa obrotu towarami niebezpiecznymi, a więc nadawcy, przewoźnicy i odbiorcy materiałów, które w pewnych warunkach zagrażają życiu i zdrowiu żywych istot, środowisku naturalnemu, zasobom materialnym bądź ustalonemu porządkowi.

Zobowiązania przewoźników

Przede wszystkim, w kwestii przewoźników regulowane są warunki bezpiecznego transportu ładunku, rodzaj zabezpieczenia i wyposażenia pojazdu, oznakowanie środka transportu, a także szkolenie prewencji i szybkiego reagowania. Ten rodzaj transportu podlega ścisłemu nadzorowi, analizie, a co za tym idzie wdrożeniom zmian, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności przewozu tego typu ładunków. Na dzień dzisiejszy towary niebezpieczne podlegające ADR dzielą się na dziewięć klas w oparciu o zagrożenie dominujące, które może być niebezpieczne dla zdrowia człowieka, spowodować pożar, wybuch lub wyrządzić szkodę środowisku naturalnemu. Na uczestników transportu nakłada się także wymóg oznakowania pojazdów tablicami, znakami i nalepkami ostrzegającymi. W końcu, każdy przewoźnik towarów niebezpiecznych jest zobowiązany dostarczyć załodze pojazdu instrukcje pisemne i sprawdzić czy znajduje się w nim wymagane wyposażenie.

Zmiany w ADR

Zmiany w ADR dotyczą m.in. paliw płynnych i gazu. Obowiązują nowe wytyczne względem przepisów do określonej formy butli zaworowej. Wprowadzono też ograniczenia pojemności zbiorników – do 54000 MJ energii równoważnej. Poza tym, opracowano nowe instrukcje dotyczące sposobów przechowywania i dopuszczalnych typów opakowań.

Macie Państwo pytania?